Hem Produkter GIS & IT tjänster Projekt Om oss
 
 

Verksamhetsutveckling, förändringsarbete och ledning av innovationsprocesser inom GIS & IT

Innovation är idag en komplex uppgift för många organisationer men samtidigt av avgörande betydelse för hanteringen av dagsaktuella verksamhetsfrågor och framtida utmaningar. Innovation kommer från olika källor (interna/externa) t.ex. kunder/medborgare, anställda, leverantörer, konkurrenter/samarbetspartner och kan gälla produkter, processer eller tjänster, eller en kombination av dessa.

För att få till innovation i verksamhetsprocesserna krävs det framgångsrik förändringsledning och löpande förvaltning. Det krävs också en förståelse om hur innovationsprocessens olika delar hänger samman. Det handlar om att ha en välformulerad och förankrad innovationsstrategi inom organisationen (som hänger ihop med verksamhetsstrategin), människorna i organisationen (innovationskulturen), hur idéerna kommer fram, hur prioriteringen görs bland idéerna, och hur idéerna senare genomförs och implementeras.

Att tänka i olika scenarier och ur olika perspektiv samt att ge utrymme för flexibilitet och beredskap är också viktiga aspekter. GIS & IT-stödet i kombination med resurser och nya kompetenser kan då riktas mot de idéer och arbetsuppgifter där de gör mest nytta. På detta sätt gynnas dagens verksamhetsprocesser men samtidigt möjliggörs en snabb förändring och utveckling av verksamheten.

Tack vare INSPIRE-direktivet, Regeringens e-handlingsplan, e-delegationens strategi, Geodatastrategin och Geodataprojektet öppnas det nya möjligheter. För myndigheter och kommuner innebär det ett unikt tillfälle att utveckla och publicera nya geodatatjänster och lösningar för flöde av data.

 
ARGOMENTO stödjer dig i arbetet med tjänsteutveckling, innovationsledning och förvaltning samt att förnya verksamheten inom GIS och IT. Vi hjälper dig att förstå och hantera drivkrafterna bakom innovation, ta vara på idéerna inom organisationen samt konstant förbättra framtagningen och vidareutvecklingen av innovativa geodatatjänster och lösningar för effektivt dataflöde.

ARGOMENTO kan hjälpa dig att införa verktyg och tekniker samt anpassa de till specifika situationer och verksamhetsmål för att på bästa sättet bemöta kundernas/medborgarnas önskemål, förväntningar och krav på organisationens resurser och tjänster. Vi stödjer metodiskt arbetet när det gäller:
 • strategisk analys, planering, kommunikation och implementering
 • organisationsanalys
 • strategisk alignment
 • ekonomisk planering och projektledning
 • användbarhetsanalys
 • intressentanalys och tillfredsställelse
 • prioritering i innovationsprojekt
 • human resource management
 • kreativitet och kunskapshantering
Tre viktiga influenser på ett innovationsprojekt:
 • Processer (produktivitet, faser & recensioner, solid projektledning)
 • Människor (intressenter, tvärfunktionella arbetsgrupper/samverkan, spiral utveckling)
 • Osäkerhet (kontroll och styrning av idégenerering "Fuzzy front end", förstå avvägningar, hastighet på marknaden/branschen)
 
 
 
    © 2010 Argomento GIS & IT AB. All Rights Reserved.   info@argomento.se