Hem Produkter GIS & IT tjänster Projekt Om oss
 
 

Effektiv kravhanteringsprocess för utveckling av GIS och IT-tjänster

ARGOMENTO hjälper dig att driva en värdeskapande process för kravanalys och systemutveckling. Vi lägger fokus på dina kunders/användares förväntningar, behov och problem samt hur dina projektresurser kan organiseras för att leverera det värdet kunden/användaren förväntar sig.

Vi stödjer steg för steg arbetet med att:

 • Införa och använda i praktiken en effektiv metod för identifiering, definition och utveckling av användarkrav.

 • Skriva välformulerade, precisa och högkvalitativa kravdokument som beskriver de verkliga behov inom organisationen samt användarnas krav på funktionalitet och information.

 • Skapa (elicitera) och organisera information om kraven för att identifiera och hantera förväntningar och önskemål från användare och intressenter.

 • Analysera och fastställa de krav som krävs för att hålla projektet fokuserat på de önskade resultaten.

 • Dokumentera krav för att exakt identifiera kritiska arbetsområden i utvecklingen av systemet.

 • Tillämpa tekniker för att validera, bekräfta och systematiskt hantera användarnas krav, nya önskemål och förändringar.

I arbetet ingår även att:

 • Tillämpa verktyg, metoder och standarder för kravhantering och validering.

 • Fånga upp användarkrav genom hela organisationen och befintlig dokumentation samt analysera verksamhetsfall.

 • Definiera projektets omfattning och skapa en handlingsplan.

 • Identifiera intressenter. Ta fram krav från intressenter och samverka med andra aktörer för att främja kreativitet, nya idéer och innovationsarbetet.

 • Genomföra kravanalys med hjälp av processkartläggning. Tillämpa UML och utföra gapanalyser.

 • Sammanställa och prioritera kraven samt skriva testfall för varje krav. Säkerställa spårbarhet, koppla kraven till verksamhetsbehoven och testfallen.

 • Hantera kravförändringar, revidera dokument samt integrera kravarbetet i organisationens aktiviteter.

 

 

Några fördelar med att införa effektiv kravhantering och systemutveckling i GIS och IT projekt:

 • Hanterar den mänskliga processen när det gäller att identifiera, fastställa, analysera och validera krav. Arbetet utgår från användarnas behov och skapar verksamhetsnytta.

 • Underlättar planeringsarbetet eftersom komplexiteten blir mindre ju kortare tidshorisont man arbetar med.

 • Ger mätbara resultat tidigt under projektet. Definierar projektets resultat och omfattning samt problem som ska lösas.

 • Fokuserar på eliminering och hantering av risker.

 • Gör att projektledaren lättare kan anpassa bemanningen av projektet och tidsplanera.

 • Stimulerar och engagerar utvecklare och slutanvändare. Projektgruppen har lättare att fokusera på önskade resultat, leveranser och effekter.

 • Möjliggör drift av systemdelar även om projektet avslutas i förtid.

 • Skapar en flexibel projektform där möjligheterna till situationsanpassning är stora. Definierar och hanterar förväntningarna från olika aktörer.

 • Skapar ett gemensamt språk och bidrar till färre missförstånd. Skapar förståelse och gör det lättare att nå överenskommelser.

 • Gör att ändringar och nya önskemål hanteras på ett kontrollerat och medvetet sätt och minskar dokumentationsarbetet.

 • Ger många tillfällen till kvalitetskontroll och många personer engageras i kvalitetsarbetet.

 

 
 
    © 2010 Argomento GIS & IT AB. All Rights Reserved.   info@argomento.se